Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van FitPlus Stoelmassages BV

Versie 1 mei 2022

Artikel 1. Definities

 1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden.

 2. FitPlus: FitPlus Stoelmassages BV, gevestigd aan Herengracht 7, 4531 GM Terneuzen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74030612.

 3. Dienst(en): diensten zoals beschreven in de Overeenkomst. Dit kunnen onder meer zijn een stoelmassagedag of een stoelmassageabonnement.

 4. Offerte: een schriftelijk aanbod van FitPlus.

 5. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die met FitPlus een Overeenkomst heeft gesloten.

 6. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Partijen op grond waarvan FitPlus zijn Diensten aan Opdrachtgever levert, en waarvan de Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken.

 7. Partij(en): Fitplus en Opdrachtgever tezamen of afzonderlijk.

 8. Medewerker: De persoon die in dienst, of anderszins werkzaam is, bij Opdrachtgever.

 9. Stoelmasseur: De persoon die in dienst is van FitPlus, dan wel die op opdrachtbasis werkzaamheden verricht voor FitPlus.

 10. Zakelijke Klant: de Opdrachtgever die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

 11. Consument: de Opdrachtgever die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

 12. Cliënt: een ieder die een stoelmassage ontvangt. Dit kan de Opdrachtgever zelf zijn of een Medewerker

 13. MijnFitPlus: het on-line platform van FitPlus.

Artikel 2. Toepasselijkheid en interpretatie

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en FitPlus, indien Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met FitPlus heeft aanvaard.

 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 3. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, de Algemene Voorwaarden zijn enkel van toepassing op de Overeenkomst voor zover Partijen dit schriftelijk overeenkomen.

Artikel 3. Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. Alle Offertes en andere aanbiedingen van FitPlus zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van 30 dagen.

 2. De Overeenkomst (met inbegrip van deze Algemene Voorwaarden) komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever van de Offerte van FitPlus en het voldoen aan de daarbij door FitPlus gestelde voorwaarden. Indien een Consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt FitPlus onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Consument de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

 3. Een aanbod wordt in ieder geval verondersteld te zijn aanvaard, indien aan de Overeenkomst zonder tegenspraak uitvoering wordt gegeven. Het aanbod kan zowel mondeling, schriftelijk als via elektronische weg worden aanvaard.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. FitPlus verplicht zich na de totstandkoming van de Overeenkomst de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren.

 2. Indien, door overmacht, de uitvoering door FitPlus niet op de afgesproken datum kan plaatsvinden stelt FitPlus Opdrachtgever daarvan in kennis. In overleg wordt een nieuwe uitvoeringsdatum vastgesteld. Consument krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.

 3. Opdrachtgever erkent dat hij/zij geen instructiebevoegdheid heeft ter zake van het door FitPlus te leveren Diensten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

 4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens van zijn/haar medewerkers, waarvan FitPlus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, tijdig via het Platform aan FitPlus worden verstrekt.

 5. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft FitPlus het recht derden in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. Deze derden zijn niet vertegenwoordigingsbevoegd voor FitPlus.

Artikel 5. Duur en einde van de Overeenkomst

 1. Bij een stoelmassageabonnement wordt de duur en frequentie van het abonnement vastgelegd in de Overeenkomst. Indien er bij een Dienst geen duur en frequentie is opgenomen, zoals het geval is bij een stoelmassagedag, dan heeft de overeenkomst een eenmalige karakter.

 2. Zakelijke Klant kan de Overeenkomst voor een stoelmassageabonnement tussentijds opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

 3. Een boeking voor een stoelmassagedag kan kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voor de overeengekomen uitvoeringsdatum. In geval van annulering binnen 24 uur week tot uitvoering is Opdrachtgever gehouden het volledige bedrag te betalen.

 4. Wanneer Cliënt niet, of niet tijdig, op de afgesproken locatie aanwezig is (no-show) , is Opdrachtgever gehouden het volledige bedrag te betalen. Opdrachtgever wordt in kennis gesteld welke Cliënt het betreft.

 5. FitPlus mag de Overeenkomst op elk moment opschorten of opzeggen indien:

  • Opdrachtgever failliet is verklaard;

  • Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;

  • de onderneming van Zakelijke Klant wordt ontbonden of geliquideerd;

  • Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.

 1. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst onverminderd van kracht en zijn van toepassing op Opdrachtgever en diens rechtsopvolgers.

Artikel 6. Prijs en betaling

 1. Voor een stoelmassagedag factureert FitPlus Opdrachtgever het bedrag zoals vermeld in de Overeenkomst.

 2. FitPlus is gerechtigd een aanbetaling of vooruitbetaling te verlangen, alvorens haar werkzaamheden te verrichten. Het aan te betalen of vooruit te betalen bedrag wordt opgenomen in de Overeenkomst.

 3. Bij een stoelmassageabonnement maakt FitPlus een nacalculatie op basis van de geleverde aantallen.

 4. Alle door FitPlus genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

 5. Een factuur voor aanbetaling of vooruitbetaling moet uiterlijk 72 uur voor aanvang van de uitvoering te zijn voldaan. Voor alle overige facturen geldt een betalingstermijn van 21 dagen.

 6. Na verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de geldende wettelijke rente verschuldigd. Bovendien mag in dat geval zonder ingebrekestelling de behandeling van de opdracht worden opgeschort.

 7. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten.

Artikel 7. Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle voor de aanmelding benodigde gegevens, waaronder die betreffende zijn/haar Medewerkers, tijdig aan FitPlus worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan.

 2. Indien de uitvoering van de opdracht op locatie van Opdrachtgever is voorzien, zorgt Opdrachtgever tijdig voor de kosteloze beschikking over en vrije toegang tot het terrein, het gebouw of de locatie waar de werkzaamheden moeten worden verricht. Opdrachtgever zorgt daarbij dat FitPlus kosteloos gebruik kan maken van een verwarmde ruimte met een vrij oppervlak van van minimaal 3 bij 3 meter, alsmede voorzieningen voor elektriciteit en draadloos internet.

 3. Opdrachtgever draagt zorg voor schone, veilige en gezonde werkomstandigheden en is verplicht FitPlus en haar Stoelmasseurs tijdig te waarschuwen voor gevaarlijke situaties.

 4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de omstandigheden die de uitvoering van de werkzaamheden verhinderen of belemmeren.

Artikel 8. Geheimhouding

 1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie redelijkerwijs als vertrouwelijk valt aan te merken, of door een van Partijen expliciet als vertrouwelijk is aangemerkt. Partijen leggen deze verplichting tevens aan op hun Werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.

 2. De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

 3. Informatie over gezondheid en persoonlijke omstandigheden die een Cliënt aan FitPlus en diens Stoelmasseurs verstrekt worden vastgelegd in een cliëntdossier. Dit dossier wordt behoudens uitdrukkelijke machtiging van de cliënt nooit gedeeld met derden waaronder begrepen de Opdrachtgever, maar is uitsluitend toegankelijk voor de betreffende Cliënt, een behandelend Stoelmasseur en FitPlus.

 4. FitPlus heeft een vertrouwenspersoon aangesteld waar alle partijen melding kunnen doen van ongepast en ongewenst gedrag, seksuele intimidatie, discriminatie en . Deze vertrouwenspersoon is niet gebonden aan geheimhouding bij de uitoefening van zijn taak.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Dit artikel is slechts van toepassing op Zakelijke Klant.

 2. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze Overeenkomst gelden tnzij en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van FitPlus.

 3. FitPlus zal zich inspannen de Overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. FitPlus kan op een stoelmassage nooit enig resultaat garanderen.

 4. De totale aansprakelijkheid van FitPlus voor directe schade geleden door Opdrachtgever als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, dan wel door een onrechtmatig handelen van FitPlus, diens stoelmasseurs of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de in de Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw), met een maximum van € 1.000,00.

 5. Onder directe schade wordt uitsluitend begrepen: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van FitPlus aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade.

 6. Aansprakelijkheid van FitPlus jegens Opdrachtgever voor indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door FitPlus gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de Overeenkomst, is uitgesloten.

 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade binnen een redelijke termijn, maar in ieder geval binnen twee (2) maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij FitPlus meldt.

 8. De aansprakelijkheid van FitPlus voor een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever FitPlus onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming is gegeven, en FitPlus ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort schiet. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat FitPlus in staat is adequaat te reageren.

 9. Opdrachtgever vrijwaart FitPlus voor alle aanspraken van zijn/haar Medewerkers en derden, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.

 10. FitPlus kan niet tot nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst worden gehouden indien FitPlus in de nakoming wordt verhinderd als gevolg van overmacht. FitPlus is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van overmacht.

 11. Onder overmacht wordt mede, maar niet uitsluitend, verstaan: storingen van publieke infrastructuur, gebrekkigheid van zaken, apparatuur of programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Opdrachtgever het gebruik heeft voorgeschreven, ziekte of uitval van Stoelmasseurs, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlogen, terroristische aanslagen, binnenlandse onlusten, epidemieën en pandemieën.

 12. Indien een overmachtssituatie langer dan 90 dagen duurt, hebben Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar voor het overige verschuldigd zullen blijven.

Artikel 10. Wijziging Algemene Voorwaarden

 1. FitPlus behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.

 2. Wijzigingen worden bekend gemaakt via onze website, per e-mail aan Opdrachtgever, of een ander kanaal waarvan FitPlus kan bewijzen dat de bekendmaking is verzonden naar Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.

 3. Indien een Consument een wijziging niet wil accepteren, dient Consument dit binnen 30 dagen na bekendmaking mede te delen aan FitPlus. FitPlus kan dan de wijziging heroverwegen. Indien FitPlus de wijziging niet intrekt, kan Consument tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigingen tegen deze datum.

Artikel 11. Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar FitPlus gevestigd is.

 3. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en MijnFitPlus verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

 4. Indien een bepaling in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst of Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

 5. FitPlus is gerechtigd om zijn rechten en plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde partij die FitPlus of de bedrijfsactiviteiten van FitPlus overneemt.

Voor vragen of opmerkingen over deze algemene voorwaarden kunt u e-mailen naar info@fit.plus of bellen naar +31 85 30 33 100

Download deze algemene voorwaarden als PDF bestand

Direct contact met een medewerker van FitPlus? Bel ons op 085-3033100 of start een chat

FitPlusAlgemene voorwaarden